Неговото Височество бифтек!

Posted by: Marta

August 3rd, 2012 >> МЕСО, РИБА, МОРСКИ ПЛОДОВИ

Кога се при­го­твува биф­тек, најва­жни се две работи: одле­жу­вање, одно­сно зре­ење на месото и вре­мето на печење. Посто­јат две различни мислења во врска со зре­е­њето на ова месо. Спо­ред едното, нај­до­бра мари­нада е онаа под­го­твена од масло и сенф.

Дру­гиот начин на зре­ење е со хер­ме­тичко затво­рање на месото во кесичка и пото­пу­вање во вода која врие. Во ваку­у­мот, месото започ­нува да ги пушта сво­ите сокови и ста­нува многу меко. Се чува 10 дена во фри­жи­дер, на 4–6 сте­пени. Дури потоа е под­го­твено за печење.

Пред печење, месото треба добро да се исцеди. Мора многу да се вни­мава и на самото печење. Може да биде многу крваво, средно крваво или добро печено. Колку повеќе се пече, толку повеќе губи на соч­ност и мекост.

Една негова вари­јанта е и добро позна­тиот сиров биф­тек или карпачо. Еден начин на негово при­го­тву­вање е месото да се исече на многу тенки пар­чиња, се реди на чинија и се зачи­нува со сол, бибер, мари­нада од масли­ново масло, лимон и копар. Одо­згора може да се нароси со лив­чиња боси­лек или тартуф.

Друга позната вари­јанта е татар биф­те­кот. Во овој слу­чај, месото се сечка на ситни коцки и потоа се пре­лива со микс од жолчка од јајце и сенф, сол и бибер. По желба се дода­ваат маг­до­нос, масли­ново масло, таба­ско, сок од лимон или коњак. Сѐ добро се меша и потоа се сервира со црн леб или тост. ●

Бифтекот се сече на дебелина од 1 – 2 цм. Од месото се вади мрснотијата а се препорачува бифтекот претходно да отстои некое време во масло за да омекне. Се пече на јако загреана скара од 3 до 6 мин. Кога ќе се испече едната страна се врти на другата. Бифтекот се спрема според желбите: крваво,полукрваво или скроз печен. Ако под притисок на прстите е многу меко тогаш во внатречноста е уште сирово, Ако под притисок на прстите е нешто поцврсто тогаш е полупечено,и ако е цврсто значи да е потполно печено.

This entry was posted on Friday, August 3rd, 2012 at 10:45 and is filed under МЕСО, РИБА, МОРСКИ ПЛОДОВИ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.