Неговото Височество бифтек!

Posted by: Marta

August 3rd, 2012 >> МЕСО, РИБА, МОРСКИ ПЛОДОВИ

Кога се при­го­твува биф­тек, најва­жни се две работи: одле­жу­вање, одно­сно зре­ење на месото и вре­мето на печење. Посто­јат две различни мислења во врска со зре­е­њето на ова месо. Спо­ред едното, нај­до­бра мари­нада е онаа под­го­твена од масло и сенф.

Дру­гиот начин на зре­ење е со хер­ме­тичко затво­рање на месото во кесичка и пото­пу­вање во вода која врие. Во ваку­у­мот, месото започ­нува да ги пушта сво­ите сокови и ста­нува многу меко. Се чува 10 дена во фри­жи­дер, на 4–6 сте­пени. Дури потоа е под­го­твено за печење.

Пред печење, месото треба добро да се исцеди. Мора многу да се вни­мава и на самото печење. Може да биде многу крваво, средно крваво или добро печено. Колку повеќе се пече, толку повеќе губи на соч­ност и мекост.

Една негова вари­јанта е и добро позна­тиот сиров биф­тек или карпачо. Еден начин на негово при­го­тву­вање е месото да се исече на многу тенки пар­чиња, се реди на чинија и се зачи­нува со сол, бибер, мари­нада од масли­ново масло, лимон и копар. Одо­згора може да се нароси со лив­чиња боси­лек или тартуф.

Друга позната вари­јанта е татар биф­те­кот. Во овој слу­чај, месото се сечка на ситни коцки и потоа се пре­лива со микс од жолчка од јајце и сенф, сол и бибер. По желба се дода­ваат маг­до­нос, масли­ново масло, таба­ско, сок од лимон или коњак. Сѐ добро се меша и потоа се сервира со црн леб или тост. ●

Бифтекот се сече на дебелина од 1 – 2 цм. Од месото се вади мрснотијата а се препорачува бифтекот претходно да отстои некое време во масло за да омекне. Се пече на јако загреана скара од 3 до 6 мин. Кога ќе се испече едната страна се врти на другата. Бифтекот се спрема според желбите: крваво,полукрваво или скроз печен. Ако под притисок на прстите е многу меко тогаш во внатречноста е уште сирово, Ако под притисок на прстите е нешто поцврсто тогаш е полупечено,и ако е цврсто значи да е потполно печено.

This entry was posted on Friday, August 3rd, 2012 at 10:45 and is filed under МЕСО, РИБА, МОРСКИ ПЛОДОВИ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>